Member Contest Award List 

Statistical data from the 1st quarter of 2006 to the latest update of the 4th quarter of 2017.

Rank Last First 姓名 Country/Region Gold Silver Bronze Hon.Mention Total
1 Mao Linda Ling Yun 毛凌雲 USA 4 3 1 6 14
2 Zhan Sam 詹戰  USA 3 5 3 8 19
3 Lee Ken 李堅能 USA 3 4 5 6 18
4 Shi Xiao Ying 石小瑩 USA 3 3 2 1 9
5 Cai Peter Hu Zhong 蔡胡忠 USA 3 2 2 10 17
6 Huang Nian Quan 黄念全 USA 2 4 2 9 17
7 Sheng Alice Wen Yan 盛文燕 USA 2 3 1 2 8
8 Pong Yoon Khong 馮永康 USA 2 3   4 9
9 Taborda Joao - Portugal 2 2 1 2 7
10 Liang Xin Xin 梁欣欣 USA 2   4 2 8
  Chan Shirley - USA 2   1 1 4
  Ho Yuen-Ching 何源清 USA 2     5 7
  Mu Zhen-Hua 木振華 China 2     1 3
  Chan Vincent Yu Wai 陳汝偉 USA 1 3 3 12 19
  Liang Liang Yuan 李亮源 USA 1 2 1 1 5
  Yan Guo-Gan 严国淦 USA 1 2 1 1 5
  Lin Tom 林俠民 USA 1 2 1   4
  Zhao Jin Yu 赵晋渝 China 1 2   4 7
  Chen Bob Baoting 陳寳挺 USA 1 1 1 3 6
  Peng Jiong Xin 彭炯新 New Zealand 1 1   3 5
  Li Hong 李宏 China 1 1   3 5
  Zeng Yin Ping 曾殷萍 USA 1   2   3
  Mai Liao Fan 麦了凡 USA 1   1 4 6
  Chen Guo Han 陈国汉 USA 1   1 3 5
  Lee Bon Laing 李本良 USA 1   1 1 3
  Chen Bob 陈柏生 USA 1   1   2
  Yu Ning Tai 余寧台 China 1   1   2
  LI MING 黎 鳴 China 1     1 2
  Siu Mei 蕭美晶 USA 1     1 2
  Wong Lilian 古玉美 USA 1     1 2
  Ding Hong Bing 丁紅兵 USA 1       1
  Lam Harry 林晉航 USA 1       1
  Lin Kah Wai 凌嘉偉 USA 1       1
  Wu Yanzhen 伍艷眞 USA 1       1
  Zhou Min 周民 China 1       1
  Zhou Yan 周延 China 1       1
  Lim Armstrong 林永超 USA   2     2
  Qin Lang 秦朗 USA   2     2
  Huang en Fu 黄本福 USA   1 1 2 4
  Chiu Wha Guin 趙華琚 USA   1 1 1 3
  Zhang Jin Chang 张锦嫦 Hong Kong   1 1 1 3
  Ling Yu Yao 凌玉瑤 USA   1   2 3
  Xu Zhi Wei 徐志偉 USA   1   1 2
  Yen Sandy 阎姗娟 USA   1   1 2
  Zhang Cheng Bin 張成斌 USA   1   1 2
  Ba Yin 巴音 China   1     1
  Li Nuo 李諾 China   1     1
  Lin Feng 林风 USA   1     1
  Ma Ying Nung 葉影濃 USA   1     1
  Zhang Hong 張弘 China   1     1
  Luo Kathy Jing Ru 罗静如 USA     1 4 5
  Chen Yuan Zhang 陈元章 USA     1 2 3
  Lam Amy - USA     1 2 3
  Zhang Xin Liu 张信流 China     1 2 3
  Ni Feng Liang 倪奉良 China     1 1 2
  Qin Ken Jun Li 秦君立 USA     1 1 2
  Zhang Xiao Meng 張曉萌 China     1 1 2
  Li Jia Tian 黎家添 China     1   1
  Yu Virginia 余慧真 USA     1   1
  Ng Kiu Leung 伍球亮 USA       5 5
  Fong Sio Hong 馮紹雄 Macau       2 2
  Liu Houyu 劉厚宇 China       2 2
  Zhang jinyi 張金怡 China       2 2
  Zhong Xin Hua 鐘新華 USA       2 2
  Zhu Han Ju 朱汉举 China       2 2
  Chen Terry 陳光彦 USA       1 1
  Du Jin En 杜錦恩 China       1 1
  Hu Jiuguo 胡九国 China       1 1
  Huang Yilun 黃驛倫 China       1 1
  Huo jialin 霍加琳 USA       1 1
  Ji XinHua 季新華 China       1 1
  Lam Gavin 林瑞喜 USA       1 1
  Lee Shih-Hsuan 李士玄 USA       1 1
  Li JianYong 李建勇 China       1 1
  Li Chun Ling 李春玲 China       1 1
  Li Guang Jian 李光健 China       1 1
  Li Johnson 李長順 USA       1 1
  Li Tao 李濤 China       1 1
  Li Wendy 李文苑 USA       1 1
  LIU CHAO-YAN 劉超炎 USA       1 1
  Pang James 彭建超 USA       1 1
  Song Jinzi 宋金子 China       1 1
  Sun weidong 孫衛東 China       1 1
  Tam John 譚錚銘 USA       1 1
  Zhang Ke Hong 张克红 China       1 1
  Zhang Qiao Chun 张巧春 China       1 1