Member Contest Award List 

Statistical data from the 1st quarter of 2006 to the latest update of the First quarter of 2017.

 

Rank Last Name First Name 姓名 Gold Silver Bronze HM Total
1 Mao Linda Ling Yun 毛凌雲 4 3 1 6 14
2 Zhan Sam 詹戰  3 5 3 8 19
3 Lee Ken 李堅能 3 4 5 6 18
4 Shi Xiao Ying 石小瑩 3 3 2 1 9
5 Cai Peter Hu Zhong 蔡胡忠 3 2 2 10 17
6 Huang Nian Quan 黄念全 2 4 2 8 16
7 Sheng Alice Wen Yan 盛文燕 2 3 1 2 8
8 Pong Yoon Khong 馮永康 2 3   4 9
9 Taborda Joao - 2 2 1 2 7
10 Liang Xin Xin 梁欣欣 2   4 2 8
  Ho Yuen-Ching 何源清 2     5 7
  Mu Zhen-Hua 木振華 2     1 3
  Chan Vincent Yu Wai 陳汝偉 1 3 3 11 18
  Liang Liang Yuan 李亮源 1 2 1 1 5
  Yan Guo-Gan 严国淦 1 2 1 1 5
  Lin Tom 林俠民 1 2 1   4
  Zhao Jin Yu 赵晋渝 1 1   4 6
  Peng Jiong Xin 彭炯新 1 1   2 4
  Chen Guo Han 陈国汉 1   1 3 5
  Lee Bon Laing 李本良 1   1 1 3
  Chen Bob 陈柏生 1   1   2
  Yu Ning Tai 余寧台 1   1   2
  Mai Liao Fan 麦了凡 1     3 4
  Chen Bob Baoting 陳寳挺 1     2 3
  Siu Mei 蕭美晶 1     1 2
  Wong Lilian 古玉美 1     1 2
  Chan Shirley   1       1
  Ding Hong Bing 丁紅兵 1       1
  Lam Harry 林晉航 1       1
  Lin Kah Wai 凌嘉偉 1       1
  Zhou Yan 周延 1       1
  Lim Armstrong 林永超   2     2
  Huang en Fu 黄本福   1 1 2 4
  Chiu Wha Guin 趙華琚   1 1 1 3
  Zhang Jin Chang 张锦嫦   1 1 1 3
  Li Hong 李宏   1   2 3
  Ling Yu Yao 凌玉瑤   1   1 2
  Xu Zhi Wei 徐志偉   1   1 2
  Yen Sandy 阎姗娟   1   1 2
  Zhang Cheng Bin 張成斌   1   1 2
  Li Nuo 李諾   1     1
  Ma Ying Nung 葉影濃   1     1
  Zhang Hong 張弘   1     1
  Luo Kathy Jing Ru 罗静如     1 4 5
  Chen Yuan Zhang 陈元章     1 2 3
  Zhang Xin Liu 张信流     1 2 3
  Lam Amy     1 1 2
  Qin Ken Jun Li 秦君立     1 1 2
  Li ia Tian 黎家添     1   1
  Yu Virginia 余慧真     1   1
  Zeng Yin Ping 曾殷萍     1   1
  Ng Kiu Leung 伍球亮       5 5
  Fong Sio Hong 馮紹雄       2 2
  Wang Shou Dong 王守东       2 2
  Zhang jinyi 張金怡       2 2
  Zhong Xin Hua 鐘新華       2 2
  Hu Jiuguo 胡九国       1 1
  Ji XinHua 季新華       1 1
  Li JianYong 李建勇       1 1
  Li Guang Jian 李光健       1 1
  Li Johnson 李長順       1 1
  Li Wendy 李文苑       1 1
  Tam John 譚錚銘       1 1
  Zhang Ke Hong 张克红       1 1
  Zhang Qiao Chun 张巧春       1 1
  Zhu Han Ju 朱汉举       1 1